Nota informativa clients

Benvolgut client:

De conformitat amb l’establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades han estat incorporats en un fitxer sota la responsabilitat de INVERGON CATALUNYA SL amb la finalitat de poder atendre els compromisos generats per la relació que mantenim amb vostè.

En compliment amb la normativa vigent, INVERGON CATALUNYA SL informa que les dades seran conservades durant el Període legalment establert.
INVERGON CATALUNYA SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que INVERGON CATALUNYA SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal FARINA 22 08840, VILADECANS (BARCELONA)
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.
Si en el termini de 30 dies no ens comunica el contrari, entenem que les seves dades no han estat modificats, que el client es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per tractar-los a fi de poder tramitar la seva facturació.

INVERGON CATALUNYA SL.

VIDEOVIGILANCIA 

Segons l’estipulat en la normativa vigent en protecció de dades, es consideren dades personals tota informació sobre una persona física identificada o identificable (l’interessat) entenent com a persona física a tota persona la identitat de la qual pugui determinar-se, directa o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com per exemple un o diversos elements propis de la identitat física d’aquesta persona.
Així mateix, la captació i si escau l’enregistrament, d’informació personal en forma d’imatges quan el seu ús afecta a persones identificades o identificables, constitueix una dada de caràcter personal.
En conseqüència, la utilització de mitjans tècnics per a la vigilància repercuteix sobre les llibertats i drets fonamentals de les persones, sent obligatori fixar unes garanties.
El responsable o Encarregat de Tractament haurà de tenir en compte els següents principis quan tracti dades amb finalitats de videovigilancia:
Ha d’existir una relació de proporcionalitat entre la finalitat perseguida i la manera en el qual es tractin les dades.
Ha d’informar-se sobre la captació i/o enregistrament de les imatges.
L’ús d’instal·lacions de càmeres o càmeres de vídeo només és admissible quan no existeixi un mitjà menys invasiu.
Les càmeres i càmeres de vídeo instal·lades en espais privats no podran obtenir imatges d’espais públics. Així mateix, podrien prendre’s imatges parcials i limitades de vies públiques quan resulti imprescindible per a la finalitat de vigilància que es pretén, o resulti impossible evitar-ho per raó de la ubicació d’aquelles.
En qualsevol cas l’ús de sistemes de videovigilancia haurà de ser respectuós amb els drets de les persones i la resta de l’Ordenament jurídic.
Les imatges es conservaran pel temps imprescindible per a la satisfacció de la finalitat per la qual es van recaptar.

Les especials característiques que es donen en la videovigilancia comporten el disseny de procediments específics per informar a les persones les imatges de les quals es captin, per la qual cosa ha de col·locar-se en un lloc visible, almenys un distintiu informatiu situat a les zones de videovigilancia, tant en espais oberts com a tancats.

No obstant això, pel que fa als drets dels empleats, la instal·lació de les càmeres de videovigilancia als centres de treball respectarà sempre el dret a la pròpia imatge així com la intimitat del treballador, encara que el tractament es limitarà a les finalitats previstes per l’Estatut dels Treballadors, i/o en tot cas a finalitats legítimes reconegudes per la normativa vigent, havent de complir en aquest últim cas addicionalment les previsions específiques que siguin aplicable.

D’altra banda, el Responsable de Tractament haurà de disposar d’un imprès amb tota la informació referida anteriorment. Per tant, en el Manual de Mesures i Procediments de INVERGON CATALUNYA SL disposa d’un exemplar de “Nota informativa” per lliurar a aquells interessats que ho requereixin.

NOTA INFORMATIVA – VIDEOVIGILANCIA 

INVERGON CATALUNYA SL informa que les imatges obtingudes a partir de les nostres càmeres de videovigilancia queden emmagatzemades en un suport físic i seran utilitzats amb la finalitat de vetllar per la seguretat.
Així mateix INVERGON CATALUNYA SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que INVERGON CATALUNYA SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
INVERGON CATALUNYA SL informa que les dades seran conservades durant un termini màxim d’1 mes en compliment de la instrucció 1/2006 de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal FARINA 22 08840, VILADECANS (BARCELONA) o bé a través de correu electrònic Montse.gonzalo@goncalformacio.es. En aquest sentit, l’INTERESSAT disposarà del dret a revocar el consentiment prestat mitjançant la present clàusula.