Inici » Prevenció de riscos laborals viaris

MODALITAT: Presencial

DURACIÓ DEL CURS: 30 hores

INTRODUCCIÓ

El RD 39/1997 pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció assenyala que en aquelles empreses de fins a 5 treballadors (no recollides en l’annex I del Reial decret esmentat) podran assumir les funcions de prevenció el propi empresari o un o diversos treballadors designats, per al que s’exigirà que aquesta persona o persones tinguin la formació de Tècnic de Nivell Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals, com a mínim.
El curs de Prevenció de Riscos Laborals ofereix una formació completa per a aquelles persones que s’inicien, a través del nivell bàsic, en la prevenció de riscos laborals a l’empresa.

A QUÍ VA DIRIGIT

  • Treballadors en actiu que vagin a realitzar funcions de nivell bàsic i necessitin o vulguin ampliar els seus coneixements en prevenció de riscos laborals.
  • Delegats de Prevenció de riscos laborals.
  • Personal que realitzarà funcions de Recurs Preventiu.

OBJECTIUS

El curs de Prevenció de Riscos Laborals té per objectiu capacitar l’alumne per a l’exercici de les funcions del nivell bàsic de prevenció de riscos laborals que la Llei 31/95 de PRL, la Llei 54/2003 de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals i el RD 39/1997, exigeixen a totes les empreses. Entre altres coneixements, aquests:

  • Tenir coneixement de les situacions de risc que poden portar a tenir un accident de trànsit durant la jornada laboral.
  • Obtenir els coneixements necessaris pel domini del vehicle en cas de situacions de risc d’accident.
  • Millorar l’actitud i el comportament dels conductors envers els elements negatius que influeixen a la conducció.

CONTINGUTS

  1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
  2. Riscos generals i la seva prevenció.
  3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l’activitat de l’empresa.
  4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.

INFORMACIÓ: 93 280 38 36 / 650 876 885 info@goncalformacio.com