Conseller de Seguretat

Duració: 60 hores

Horari: A determinar

Preu: A determinar

Data inici curs: A determinar

Data d’exàmen: A determinar

Lloc: A determinar

 

 

cap2

A QUI VA DIRIGIT

A les persones que vulguin desenvolupar l’activitat de conseller de seguretat per a transportar mercaderies perilloses per carretera, o que siguin responsables de la càrrega o descàrrega vinculades a aquest transport. ADR.

Les empreses que transportin mercaderies perilloses per carretera o ferrocarril, o que siguin responsables de la càrrega o descàrrega vinculades a aquest transport, han de tenir designat almenys un conseller de seguretat per a prevenir els riscos a les persones, als béns o al medi ambient inherent a aquestes activitats. Per a ser conseller de seguretat han de superar unes proves que es duen a terme.

Normativa: Reial decret 551/2006, de 5 de maig, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol. ORDRE FOM/2924/2006, de 19 de setembre. Ordre FOM/605/2004, de 27 de febrer, sobre capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable. RESOLUCIÓ PTO / 641/2004, d’11 de març, sobre les proves per a l’obtenció i la renovació del certificat de capacitació professional per a l’exercici de l’activitat de conseller de seguretat del transport de mercaderies perilloses per carretera o per ferrocarril.

OBJECTIUS

 • Preparar als alumnes per a presentar-se a l’examen de Conseller de Seguretat ADR, totes les classes ADR.
 • Capacitar-los per a la gestió i logística per a desenvolupar aquesta l’activitat.

CONTINGUTS

I. Mesures generals de prevenció i de seguretat:

 1. Coneixements dels tipus de conseqüències que puguin derivar-se d’un accident en el qual estiguin implicades mercaderies perilloses.
 2. Coneixement de les principals causes d’accident.

II. Disposicions relatives a la manera de transport utilitzat contingudes en la legislació nacional, normes comunitàries, convenis i acords internacionals, i que es refereixin, en particular, a:

1. Classificació de les mercaderies perilloses.2. Condicions generals d’embalatge, incloses les cisternes i contenidors cisterna. 3. Etiquetes i indicacions de perill. 4. Indicacions en la carta de port,5. Manera d’enviament i restriccions en l’expedició. 6. Transport de passatgers. 7. Prohibicions i precaucions de càrrega en comú. 8. Separació de les matèries. 9. Limitació de les quantitats transportades i quantitats exemptes. 10. Manipulació i estiba. 11. Neteja o desgasificació abans de la càrrega i després de la càrrega. 12.Tripulació: formació professional. 13. Documents que han de portar-se a bord. 14. Consignes de seguretat: execució de les instruccions i equip de protecció del conductor. 15. Obligacions de vigilància: estacionament. 16. Regles i restriccions de circulació o de navegació. 17. Abocaments operatius o accidentals de substàncies contaminants. 18. Requisits relatius al material de transport.

EXAMEN

Constarà de dues proves:

 • La primera prova consistirà a contestar a 50 preguntes, cadascuna de les quals tindrà quatre possibles respostes alternatives sobre les matèries que integren el programa.
 • La segona prova consistirà a resoldre un supòsit pràctic que requereixi aplicar el coneixement de les matèries que integren el programa en un cas concret amb 10 preguntes al respecte.

DOCUMENTACIÓ

 • DNI o document oficial d’identitat en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, el passaport o el permís de conduir.
 • La carta de pagament dels drets d’exàmen que acrediti l’abonament de la taxa.

Telèfon contacte: 658 175 424 comercial@goncalformacio.com

Inscripció o informació:

  De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de INVERGON CATALUNYA SL amb CIF B43024397 i domicili social situat a FARINA 22 08840, VILADECANS (BARCELONA), amb la finalitat d'atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, INVERGON CATALUNYA SL informa que les dades seran conservades durant el
  termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

  INVERGON CATALUNYA SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que INVERGON CATALUNYA SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

  D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@goncalformacio.es.

  Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

  L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula

   

  foment
  ministerio