Circular amb el cotxe en línia recta no requereix cap control en especial, només el sentit comú i respecte a les normes serà suficient, però quan es tracta d’un traçat amb corbes i hem de girar el volant, la situació és molt diferent i entra en joc altres habilitats perquè les transferències de pes del vehicle, de davant a darrere i les laterals, fan que necessitem els coneixements pràctics per tenir nosaltres el control.

Les traçades a les corbes són tot un desafiament per molts conductors. L’experiència és determinant per agafar les corbes correctament, això no obstant, si apliquem alguns trucs, millorarem en eficàcia i seguretat.

Et relacionem alguns consells per fer que les corbes no siguin cap problema:

  • Analitzar el traçat: Abans d’arribar a la corba hem de visualitzar al màxim el seu recorregut. Saber el tipus de gir que té i de quina manera actuarem, reduirà el risc i ens assegurarà fer el tram correctament.
  • Atenció als senyals: Aquesta informació esdevé molt important. Saber cap on és el gir, la velocitat adequada màxima (obligatòria o recomanada), els panells que indiquen la seva perillositat i la reducció de velocitat que haurem de fer, seran indicadors que ens serviran per evitar accidents.
  • Adequar la velocitat: Reduir la velocitat convenient, tenint en compte que les corbes lentes són més difícils i les ràpides més perilloses si es comet alguna errada. Des del primer moment s’ha de reduir la velocitat i girar el volant quan la velocitat sigui la correcta, abans de la corba. Qualsevol actuació posterior implica correr riscos.
  • La marxa justa del cotxe: La caixa de canvis té que portar la marxa adequada, ni molt curta ni molt llarga. Si el canvi es automàtic, aquest farà la seva funció.
  • Col·locació de la traçada: Dins l’espai possible del carril hem de trobar la traçada més efectiva possible. Contra més recte estigui el cotxe millor i, per tant, el gir del volant ha de ser el mínim imprescindible. Traçar una línia la més llarga possible, dins del carril i sense envair el sentit contrari, serà l’opció més segura.
  • De fora a dins: S’ha d’aprofitar al màxim l’espai possible i circular de fora cap en dins serà el més convenient. La trajectòria correcta és en el cas d’una corba a l’esquerra, a l’inici de la mateixa, apropar-nos a la dreta, intentant traçar una recta que ens porti a la sortida de la corba (part dreta) i a l’inrevés si la corba és a la dreta.
  • Les mans, ben col·locades: Una correcta posició ens donarà la possibilitat de rectificar més fàcilment en cas de necessitat.
  • La suavitat en la conducció és important: En tot moment, la maniobra d’agafar la corba ha de fer-se amb suavitat, tant la frenada, el gir i la posterior sortida. Fer-ho amb brusquedat farà augmentar el risc de sortir-se de la calçada o via.
  • Corbes enllaçades: Quan ens trobem amb un seguit de corbes, principalment les trobarem a la muntanya, haurem d’incrementar l’atenció i coordinar molt bé les seqüències d’accions, circulant sempre per la línia més segura i efectiva.
  • La prudència, imprescindible: Quan en una via hi han corbes, la prudència ha de ser encara major. Trobar-se amb una situació imprevista, encara que sigui externa, si mantenim la calma i actuem de manera prudent, evitarem el risc de sofrir un accident.

Les corbes són un dels riscos a tenir en compte a l’hora de conduir un vehicle. Conèixer la manera de com agafar-les, guanyarem en seguretat i evitarem accidents.

Goncal Formació
Cornellà, 7 febrer 2022