Gran quantitat de transportistes desconeixen quins diners poden reclamar quan perden mercaderies durant el transport.

Des de Goncal Formació aclarim els dubtes dels professionals del transport pel que fa a la pèrdua de mercaderia en el transport, la seva indemnització, quan es pot sol·licitar i la diferencia respecte a la reclamació si és transport nacional o internacional.

Quan es produeix la pèrdua de mercaderia en el transport?

En tots els transports realitzats, la figura del transportista esdevé fonamental.  Aquest professional rep l’encàrrec de transportar la mercaderia des del seu origen fins al destí. Durant aquest trajecte i temps, el transportista vetlla per la seguretat de la mercaderia tant per possible pèrdua com trencament. Davant la possibilitat que alguna circumstància adversa es produeixi, tant el professional com la seva empresa han de conèixer per la informació aportada del client, el valor de la mercaderia transportada o l’indemnització que el client hauria de rebre en el cas de produir-se una pèrdua.

Quina és l’indemnització per pèrdua de mercaderia?

La pèrdua genera una indemnització que va en funció dels quilos bruts de la mercaderia i segons es va establir l’any 2017, serà d’un terç del IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples).

Com es pot sol·licitar?

Per rebre l’indemnització per pèrdua de mercaderia és necessari realitzar una reclamació i cal presentar la següent documentació:

  • Carta reclamació de les pèrdues.
  • Albarà de recollida de la mercaderia (en suport físic o digital).
  • Fotografies adjuntes.
  • Factura de compra de la mercaderia per demostrar qui és el propietari de les mercaderies.
  • Factura de venda i comprovant del pagament. Si no és una venda, s’ha d’especificar a la reclamació.
  • Justificant de la transacció de compravenda.

I al transport internacional?

La tramitació és diferent. En aquest cas, l’indemnització queda regulada al conveni CMR (Conveni relatiu al contracte de transport internacional de Mercaderies per Carretera) a l’apartat 2 de l’article 23 que estableix un límit de pes de la mercaderia perduda o danyada.

Dins d’aquest article s’estableix que la pèrdua de mercaderia no podrà excedir de 8,33 unitats de compte per quilogram de mercaderia perduda.

L’indemnització no serà només en euros perquè el conveni el formen també països fora de la Unió Europea.

Des de Goncal Formació us desitgem bon viatge i seguretat  per les vostres mercaderies transportades.

 

Goncal Formació
Cornellà Llob., 26 d’octubre de 2020