Un dels dispositius més importants dels vehicles professionals és el Tacògraf Digital. Què és?, com funciona?, quina és la normativa d’ús? Són algunes de les preguntes que el transportista ha de saber.

Què és un tacògraf digital?

És un dispositiu que es troba en el vehicle que condueix el transportista i que registra multitud de dades amb relació a l’activitat de funcionament de la furgoneta o camió. Registra la marxa del vehicle, els quilòmetres recorreguts, les velocitats, les pauses que es realitzen i els descansos, entre altres dades.

Aquest aparell incorpora una ranura a on el conductor ha d’introduir una targeta.

Què és la targeta del tacògraf digital?

És una targeta intel·ligent que s’ha d’introduir al tacògraf digital amb l’objectiu de registrar informació sobre el conductor, el vehicle, etc.

Hi ha diferents tipus de targetes que són:

 • Targeta del conductor: identifica al conductor i la que registra la seva activitat aproximadament l’últim mes.
 • Targeta de l’empresa: identifica a l’empresa i dóna la possibilitat de bloquejar el tacògraf entre altres funcions.
 • Targeta de control: identifica l’organisme i/o persona que realitza el control.
 • Targeta del centre d’empresa: també coneguda com a “targeta taller” i permet la transferència de les dades del tacògraf digital.

Com funciona el tacògraf digital?

El funcionament és molt senzill, el conductor haurà d’inserir la targeta dins la ranura del tacògraf digital a l’inici de la jornada laboral i manualment introduirà els passos que el transportista faci durant la jornada laboral. És important que si finalitza la seva jornada en un altre país, registri aquesta circumstància al tacògraf digital.

Normativa de descansos del tacògraf digital

Abans de tot, aclarir que s’entén per descans dins el sector transport: és el temps que el conductor professional pots disposar lliurament i que salvo excepcions, han de ser 11 h diàries ininterrompudament. Aquests descansos també és podem fitxar setmanalment i és important que es revisin minuciosament si es vol ser un professional del transport.

Els temps de conducció i descans són:

 • Conducció ininterrompuda: després d’una conducció de 4:30 h. com a màxim, el conductor està obligat a realitzar una pausa de 45 minuts ininterrompudament o bé una de 15 minuts i després una de 30 minuts.
 • Conducció diària: el temps màxim diari de conducció no pot superar les 9 hores, excepte dos dies a la setmana que està permès arribar fins a les 10 hores.
 • Conducció setmanal: no es pot conduir més de 56 hores a la setmana des de dilluns a les 00:00 hores fins diumenge a les 23:59 hores.
 • Conducció bisetmanal: No pot superar les 90 hores. Per tant si una setmana arriba a les 56 hores, la següent setmana no pot superar les 34 hores.

Complir els descansos és important per garantir la teva seguretat i evitar sancions.

Malgrat aquestes normes, fem un repàs dels últims canvis en relació a la temàtica dels descansos:

 • Estan exclosos els conductors fins a 7.500 kg si l’activitat principal del professional no és conduir.
 • Les pauses si estàs acompanyat d’un altre conductor, es computaran abans de posar-se al volant.
 • Els períodes de descans setmanals no es podran fer a la cabina. Abans ja s’estipulava, però ara la novetat és que el descans s’haurà de fer en un establiment apropiat i amb les despeses d’allotjament pagades per l’empresari.
 • Els trajectes amb vaixell o tren serà computable i estan inclosos dins els descansos reduïts.
 • Es permet superar els temps de conducció diària y setmanal si és per tenir descansos setmanals.

Pel que fa al transport internacional, també s’ha de tenir en compte:

 • Les furgonetes de més de 2.500 kg de MMA també tindran que portat tacògraf i estaran sotmesos als temps màxims de conducció i mínims de descans.
 • Es permetran dos descansos setmanals reduïts consecutius.
 • S’obligarà el retorn a casa (a la base o lloc de residència) cada quatre setmanes i per tant, no podrà un conductor estar fora del territori nacional més d’aquest temps. Les empreses de transport estaran obligades a organitzar les feines dels conductors de manera que per cada període consecutiu de quatre setmanes, el conductor torni al seu centre d’origen.

Encara que els canvis a la normativa són nombrosos, aquests són els punts més destacats.

Pots consultar el Reglament complet AQUÍ

Sancions tacògraf

Tots els conductors professionals que condueixin autocars o camions estan obligats a complir les normes d’utilització del tacògraf i no fer-ho li pot representar una sanció.

Aquestes sancions poden estar motivades per algunes de les situacions que indiquem:

 • No portar el tacògraf o qualsevol dels elements obligatoris, com la targeta.
 • No utilitzar el tacògraf digital instal·lat al vehicle.
 • Portar un tacògraf que no estigui homologat.
 • Mal ús del tacògraf o de  qualsevol dels seus elements.
 • No realitzar les revisions periòdiques necessàries del tacògraf.
 • Reparar el tacògraf en un taller no autoritzat.
 • Ús del tacògraf, sigui analògic o digital, sense les dades obligatòries.
 • Conduir amb el tacògraf espatllat durant un període superior als 7 dies.
 • Portar una hora diferent a la del país de la matriculació.
 • Manipular el tacògraf.
 • Portar elements mecànics o electrònics que alterin el funcionament del tacògraf.
 • Falsificar les fulles dels registres dels tacògrafs.
 • No portar les fulles de registres dels tacògrafs.
 • Utilitzar la targeta del tacògraf d’un altre conductor professional.
 • Utilitzar una targeta caducada.
 • No inserir la targeta del conductor al tacògraf.
 • No portar al vehicle les fulles de registre dels temps de conducció.
 • No portar la targeta de conductor al vehicle, encara que s’utilitzi un tacògraf analògic.
 • Utilitzar una fulla de registre per un període de temps més elevat del permès.
 • Utilitzar fulles de registre no homologades.
 • No portar suficient paper d’impressió per les fulles de registre al vehicle.

Tipus de sanció

Segons la normativa de temps de conducció i descans, existeixen diferent tipus de sancions segon la falta comesa. Es classifiquen en molt greus, greus i lleus. Segons el tipus de falta, aquesta tindrà un cost econòmic que anirà a càrrec del conductor del vehicle.

 • Faltes molt greus: Les relacionades amb el descans, són aquelles que s’ha excedit en un 50% els temps màxims de conducció, o bé a on la conducció ha estat ininterrompuda. La sanció pot arribar als 4.600 €. Implica la immobilització del vehicle i el conductor no pot continuar la seva feina.
 • Faltes greus: Són aquelles que el temps de conducció ha excedit en un 20%. Malgrat això, en excés, en algunes circumstàncies es pot considerar falta molt greu.  Pot arribar fins al 2.000 € i també comporta la immobilització del vehicle sempre que hagi de recórrer més de 30 kilòmetres.
 • Faltes lleus: Els temps de conducció excedeixi menys del 20 %. Pot arribar fins als 400 € de sanció.

Pots consultar la responsabilitat de les sancions i altres infraccions, AQUÍ

Qui ha de portar el tacògraf i excepcions

Tots els vehicles amb un pes superior a les 3,5 tones o qualsevol que pugui transportar 9 o més persones, inclòs el conductor i que siguin matriculats per primera vegada.

Malgrat això, hi ha excepcions que no cal portar tacògraf:

 • Transport de viatgers en un trajecte inferior als 50 km.
 • Vehicles que no superin els 50 km/h.
 • Vehicles de les forces armades, bombers, seguretat civil, etc., sempre que es realitzi sota la responsabilitat i a conseqüència de les seves funcions.
 • Vehicles especials com per exemple, mèdics.
 • Vehicles per solucions avaries, en un trajecte inferior als 100 km.
 • Vehicles que tenen com a objectiu de sotmetre a prova les carreteres, etc.
 • Vehicles històrics.

Esperem que la informació hagi estat útil!

Goncal Formació
Cornellà Llob. / Viladecans, 9 de desembre de 2020