Les modificacions normatives afectaran:

 • Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària.
 • Reglament General de Circulació.
 • Reglament General de Vehicles.
 • Reglament General de Conductors.

Resum de les modificacions més importants que s’instrumentaran en els textos normatius esmentats i que entraran en vigor en diferents terminis, d’acord amb el que es publiqui oportunament en el Boletín Oficial del Estado.

Permís per Punts i Sancions

 • Augmenta de 3 a 6 la pèrdua de punts per conduir subjectant el telèfon mòbil amb la mà, i de 3 a 4 els que es lleven per la no utilització del cinturó de seguretat, sistemes de retenció infantil, casc i altres elements de protecció. A més, se sancionarà l’ús incorrecte d’aquests dispositius com portar mal posat el casc o el cinturó sense cordar.
 • Es prohibeix portar en el vehicle mecanismes de detecció de radars o cinemòmetres encara quan aquests estiguin desactivats. Se sancionarà amb la pèrdua de 3 punts i multa de 500 euros.
 • Es podran recuperar 2 punts del carnet per la realització de cursos de conducció segura certificats per la DGT.
 • Per a la recuperació de punts pel transcurs del temps, s’estableix un termini unificat de dos anys sense cometre infraccions, per a recuperar el saldo inicial de punts, independentment de la gravetat de la infracció comesa.

Límits de velocitat en poblat

 • No es podran depassar els 20 km/h en les calçades elevades a “cota zero”, vies que disposin de plataforma única de calçada i vorera.
 • En les calçades d’un únic carril per sentit de circulació, la velocitat màxima serà de 30 km/h.
 • En les vies de dos o més carrils per sentit de circulació, el límit de velocitat continuarà sent de 50 km/h amb caràcter general.

Límits de velocitat en avançaments

 • Se suprimeix la facultat dels turismes i motocicletes de depassar en 20 km/h els límits de velocitat en les carreteres convencionals quan avancin a altres vehicles.

VMP. Vehicles de Mobilitat Personal

 • S’introdueix una important regulació dels vehicles d’una o més rodes dotats d’una única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics, com a patinets i segway, la velocitat màxima dels quals estarà compresa entre 6 i 25 km/h.
 • No es podrà circular amb aquesta mena de vehicles per les voreres i zones per als vianants. Tampoc podran circular per vies interurbanes o travessies, túnels, ni per autopistes i autovies encara que transcorrin per poblat.
 • Hauran de complir totes les normes de circulació que li resultin aplicables, igual que la resta de vehicles, per la qual cosa els conductors podran ser sotmesos a la prova d’alcoholèmia. Estarà específicament prohibit l’ús d’auriculars.
 • A més, aquests vehicles hauran de comptar amb el corresponent certificat de circulació que acrediti que compleixen amb els requisits tècnics contemplats.

Conductors i permisos de conduir

 • Les empreses de transport de persones i de mercaderies podran consultar online el registre de conductors per a conèixer si el permís de conduir dels seus treballadors està en vigor.
 • Es redueix de 21 a 18 anys l’edat mínima exigible per a conduir camions tenint aprovat el Certificat d’Aptitud Professional (CAP) de 280 hores de durada.
 • Igualment disminueix a 18 anys l’edat mínima per a conduir autobusos, però sense passatgers i en un radi màxim de 50 km. Podran portar passatgers a partir dels 21 anys i quan comptin amb el CAP de 280 hores.
 • S’amplia de 3.500 kg a 4.250 kg la massa màxima autoritzada dels vehicles destinats al transport de mercaderies que es podran conduir, en territori nacional, amb el permís B. Aquest extrem sol serà aplicable quan l’increment de la massa derivi dels sistemes de propulsió utilitzats.

Exàmens i obtenció de permisos

 • Es reglamenten els equips de protecció obligatoris que han de portar els aspirants en les proves de destresa i de circulació per a l’obtenció dels permisos de motocicleta.
 • També es preveu la possibilitat que, en determinats casos i prèvia valoració mèdica i mecànica individualitzada, es pugui autoritzar l’accés als permisos de conducció de camions i autobusos de persones amb problemes associats al sistema locomotor.
 • Es considerarà infracció molt greu, la utilització de dispositius d’intercomunicació no autoritzats en els exàmens de conduir. Se sancionarà amb 500 euros i amb 6 mesos sense poder tornar a presentar-se.

ENTRADA EN VIGOR

Per a la seva entrada en vigor, les modificacions requereixen la corresponent tramitació i la seva publicació en el Boletín Oficial del Estado. Amb caràcter general, aquests canvis entraran en vigor el dia 2 de gener de 2021. No obstant això, es preveuen terminis d’entrada en vigor diferenciats per a alguna de les matèries afectades: la modificació de les velocitats en zones urbanes estaran vigents al cap de 6 mesos de la seva publicació en el BOE.

L’obligatorietat que els patinets disposin d’una certificació per a la seva circulació serà aplicable al cap de 24 mesos de la publicació en el BOE del manual de característiques.

Les modificacions relatives al Reglament de Conductors són segurament les més imminents i entraran en vigor l’endemà de la publicació del Reial decret en el BOE.

Goncal Formació
11 novembre 2020